ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้

ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้

feature_img
ID: IN000414416032560
ชื่อเรื่อง ปฏิทินระเบียบที่ควรรู้
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ
เสนอเมื่อ 16-03-2560

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ปัจจุบันจะมีการสอบถามเกี่ยวกับระเบียบต่างๆ ที่บุคลากรไม่ทราบ ในบางครั้งต้องเปิดเข้าไปดูระเบียบในระบบสารสนเทศ ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้คำตอบ

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

เจ้าหน้าที่การเงินได้รวบรวมระเบียบต่างๆ ที่บุคลากรสอบถามเป็นส่วนใหญ่ มาจัดในรูปแบบของปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อให้สะดวกในการค้นหาระเบียบให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ทำให้เกิดความรวดเร็วในการค้นหาระเบียบ
  2. ทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน
  3. เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร / เจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องในการค้นหาระเบียบของตนเอง
การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล