ถังขยะล้อเลื่อน

ถังขยะล้อเลื่อน

feature_img
ชื่อเรื่อง ถังขยะล้อเลื่อน
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

ทุกอาคารมีถังขยะและถังขยะล้ม มีขยะเลอะพื้นเพราะสุนัขที่ไปหาอาหาร

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

ทำรถวางถังขยะแบบมีล้อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ถังขยะไม่ล้ม ไม่มีขยะสกปรกพื้น ลดเวลาทำงาน และเคลื่อนย้ายขยะได้สะดวก

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยบุคคลเดียว

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล