ขัดง่าย สบาย! สบาย

ขัดง่าย สบาย! สบาย

feature_img
ID: IN001037605022561
ชื่อเรื่อง ขัดง่าย สบาย! สบาย
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
คลังปัญหา
เสนอโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ สมศักดิ์ รัตนน้อย ภาดา สายอ่อนตา
ตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ฝ่าย เทคโนโลยีทางการศึกษา
เสนอเมื่อ 05-02-2561

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

1.เพื่อให้ผู้ใช้ปฎิบัติงานสะดวกในการใช้งาน

2.การใช้งานแบบเดิมๆค่อนข้างช้า

3.ค่อนข้างสินเปลืองนํ้าและนํ้ายา

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1.ผู้ใช้บริการมีจํานวนมาก คือให้ความสะดวกรวดเร็วในการปฎิบัติหน้าที่

2.ช่วยประหยัดอุปกรณ์ เช่น  นํ้ายาขัดพื้น   นํ้า  และ เวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ลดเวลาลง

2.ประหยัดค่าใช้จ่าย

3.ให้ความเพลินเพลินในการทํางาน งานเสร็จเร็วขึ้น เวลาลดลง

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

ผลิตเครื่องมืออํานวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: เลือก
ผู้พัฒนานวัตกรรม: อนุสรณ์ บัวสุวรรณ , สมศักดิ์ รัตนน้อย , ภาดา สายอ่อนตา
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: เสร็จสิ้นโครงการ