การแยกขยะเป็นชนิดๆ

การแยกขยะเป็นชนิดๆ

feature_img
ID: IN000459105022561
ชื่อเรื่อง การแยกชนิดขยะ
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอโดย สุลีมาศ มาสิก
ตำแหน่ง แม่บ้าน
ฝ่าย สำนักงานเลขานุการ

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

 

1.การทิ้งขยะที่ไม่มีการแยกชนิดทำให้ยากต่อการทำลาย

2.การทิ้งขยะรวมกันไม่มีการคัดแยกขยะอันตรายทำให้สารพิษเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

 

ขั้นตอนการทำงาน

1.สังเกตุพฤติกรรมการทิ้งขยะของบุคคล

2.ศึกษาการแยกประเภท

3.จัดทำป้ายไวนิว,ป้ายแยกประเภท

4.ให้ความรู้เรื่องการแยกชนิดขยะ

5.ให้ความรู้เกี่ยวการทำลายขยะแต่ละชนิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.สามารถกำจัดขยะแต่ละชนิดได้ง่าย

2.ลดปริมาณขยะลงได้

3.สามารถเอาขยะมารีไซเคิล

4.สามารถนำขยะสดหรือเศษอาหารมาหมักทำปุ๋ย

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์สำนักฯ

การพัฒนากระบวนการคิดแยกขยะเพื่อช่วยรักษามลภาวะในสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: สุลีมาศ มาสิก , พนิดา ทองแป้น , ไพล ไชยชนะ
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 24 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ยื่นเสนอโครงการ