การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ID: IN000427428112561
ชื่อเรื่อง การทำบัตรสมาชิกหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอโดย พนิตา แวดือรามัน
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

รายละเอียด Idea Suggestion

สภาพปัจจุบัน/ปัญหาที่พบ

การทำบัตรสมาชิก เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกหอสมุด เพื่อการเข้าใช้หอสมุดและใช้บริการต่าง ๆ ที่หอสมุดจัดให้บริการโดยมีลักษณะการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เช่น การทำบัตรสมาชิกสำหรับบุคลากรภายใน และสมาชิกบุคคลภายนอก ประเภทยืมได้/ยืมไม่ได้ การบันทึกฐานข้อมูลสมาชิก การต่ออายุสมาชิก การแจ้งบัตรสมาชิกหาย เป็นต้น

หลังจากที่สมาชิกบุคคลภายนอก ประเภทยืมได้/ยืมไม่ได้ ร้องขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุดที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ และยื่นหลักฐาน เช่น รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียน  ผู้ปฏิบัติงานจะให้ผู้ใช้กรอกรายละเอียดลงในบัตรทะเบียน พร้อมชำระค่าบำรุงตามประเภทสมาชิก และนัดวันรับบัตร (3 ชั่วโมง) ผู้ปฏิบัติงานนำบัตรทะเบียนไปใส่ในตู้บัตรสมาชิกบริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของบัตรทะเบียน และดำเนินการพิมพ์บัตรโดยใช้ระบบการพิมพ์บัตรสมาชิกด้วยโปรแกรม PDFill PDF Editor เคลือบบัตรสมาชิก ติดบาร์โค้ด (กรณียืมได้) ส่งต่อผู้รับผิดชอบเพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST  เรียงบัตรตามประเภทสมาชิก และผู้ใช้รับบัตรสมาชิก

 

 

 

แนวคิดในการสร้างสรรค์หรือแก้ไขปรับปรุง

1. แนวทางการแก้ปัญหา และการปรับปรุง

ปัญหาที่พบในการทำบัตรสมาชิก พบว่าผู้ใช้บริการที่มาทำบัตรสมาชิกต้องการที่จะรับบัตรสมาชิกทันที เพราะต้องการยืมทรัพยากรสารสนเทศทันที จึงทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการ เรื่องการได้รับบัตรล่าช้า ไม่ได้ยืมทรัพยากรสารสนเทศทันที และในบางครั้งเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์ชื่อ สกุล ต้องมีการแก้ไข พิมพ์บัตรใหม่ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้คิดวิธีการแก้ปัญหาการทำบัตรสมาชิก

2.ขั้นตอนการปรับปรุง

เพื่อปรับปรุงและลดกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่น ช่วยลดขั้นตอนการทำบัตร การจัดเก็บบัตรทะเบียนสมาชิก ลดระยะเวลาการรับบัตรสมาชิกจากเดิม ได้รับภายใน 3 ชั่วโมง เป็นรับบัตรสมาชิกได้ทันที อำนวยความสะดวก รวดเร็ว เช่น ผู้ใช้ไม่ต้องใช้รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ไม่ต้องกรอกข้อมูลในบัตรทะเบียนสมาชิก ผู้ปฏิบัติงานจะทำการป้อนข้อมูลของผู้ใช้บริการในรูปแบบใหม่ที่ปรับปรุงขึ้น ทำให้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ  เช่น ชื่อ -สกุล  ที่อยู เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน ครบถ้วน ถูกต้อง ประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้บริการ  ทำให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มขึ้น และลดขั้นตอนการทำงาน มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

2.1 เมื่อผู้ใช้บริการต้องการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด แนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อที่เคาน์เตอร์ยืม-คืนหนังสือ

2.2 ผู้ใช้บริการแสดงบัตรประจำตัว (บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา)

2.3 ผู้ปฏบิัติงานสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พร้อมออกใบเสร็จค่าบำรุงห้องสมุดตามประเภทสมาชิก

2.4 ผู้ปฏบิัติงานนำบาร์โค้ดที่กำหนดไว้ในแฟ้มการทำบัตรสมาชิก มาใช้ในการบันทึกบาร์โค้ดของผู้ใช้บริการ  พร้อมป้อนชื่อ -สกุล  ที่อยู เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน) ลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

2.5 ถ่ายรูปผู้ใช้บริการลงในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST

2.6 พิมพ์บาร์โค้ดสมาชิกเพิ่มกรณีต่ออายุ / แจ้งบัตรหาย/ บาร์โคค้ชำรุด หมายเลขจาก Mis DSS

(สมาชิกประเภทบุคคลากรบรรจุใหม่) พร้อมติดที่บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน หรือ นักศึกษา และมอบ แก่ผู้ใช้บริการ

 

 

 

    ขั้นตอนการป้อมข้อมูลสมาชิกและถ่ายรูปลงในระบบ ALIST (ห้องสมุดอัตโนมัติ)

      

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถลดระยะเวลา และขั้นตอนการทำบัตรสมาชิก

2. ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้บริการเพิ่มขึ้น

การนำ Idea Suggestion สู่การปฏิบัติ สามารถดำเนินการได้โดยทำงานเป็นทีม

การนำ Idea Suggestion มาพัฒนาเป็นนวัตกรรม

สถานะ: ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ผู้พัฒนานวัตกรรม: 1.กิติศักดิ์ แก้วเนียม , 2.พนิตา แวดือรามัน , 3.รัชนี เทพพูลผล , 4.อาพร สร้างอำไพ , 5. แน่งน้อย แดงสุริยา , 6. อรอนงค์ พึ่งจิตติ์
ระยะเวลาของการสร้างนวัตกรรม: 24 สัปดาห์
ความก้าวหน้าของการสร้างนวัตกรรม: ไม่มีข้อมูล