Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ID: IN000369216032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, นิติพร สุนทรนนท์, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001218607072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง
ID: IN000369316032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, นิติพร สุนทรนนท์, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000369716032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย นิติพร สุนทรนนท์, อัญชลี กล่ำเพ็ชร, ทับทิม บุญทอง, ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง, พนิตา แวดือรามัน, รัชนี เทพพูลผล, แน่งน้อย ดวงสุริยา, รักชนก ผ่องอำไพ, วรรณลี ปราโมทย์อนันต์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001451616032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย วิษณุ เพชรประวัติ, คณิสร รักจิตร, อนุภาพ ด้วงนิ่ม
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001644531012561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย ศลิษา
เมื่อ 31 มกราคม 2561
สถานะ เลือก
ID: IN001492405072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 05-07-2559
สถานะ ว่าง
ID: IN000368707072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง
ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001644516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000368716032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000412816032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง