Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ID: IN001644516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000368716032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000412816032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง