Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ID: IN001036907022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย รักชนก ผ่องอำไพ
เมื่อ 07-02-2561
สถานะ เลือก
ID: 001218623022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
เมื่อ 23-02-2561
สถานะ เลือก
ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 16 พย. 2561
สถานะ เลือก
ID: IN000422517032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001492408072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 08-07-2559
สถานะ ว่าง
ID: 001644516112018
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เมื่อ 16-11-2018
สถานะ ว่าง
ID: IN001451616032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย วิษณุ เพชรประวัติ, คณิสร รักจิตร, อนุภาพ ด้วงนิ่ม
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001644507072559
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง
ID: IN001492405072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 05-07-2559
สถานะ ว่าง
ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ ว่าง