Idea Suggestion กลุ่มความปลอดภัย

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เมื่อ 16 พย. 2561
สถานะ เลือก