Idea Suggestion กลุ่มสิ่งแวดล้อม

ID: 000369316161
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย ทับทิม บุญทอง,นิติพร สุนทรนนท์,สอปิยะ บุญตามช่วย,ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง,นุสรา แดงสุข,พัชรี นพจนสุภาพ และกิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: 002062023022561
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000427405022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000459105022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย สุลีมาศ มาสิก
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN000370522032560
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนุภาพ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN002690207072559
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)