Idea Suggestion กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่

ID: IN000642513092564
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย มนทิรา อินทร์แก้ว
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN003564325082564
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ขวัญเนตร ปุญญถาวร
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001736325082564
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กฤษฎ์ คงสีพุฒ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001115925082564
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย อำนาจ สุคนเขตร์
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001732702052564
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กุลวดี สาระพร
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN002851017032564
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN001644516032564
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย ศลิษา, นริศรา, ศิริรัตน์, กลสมรรถ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN002851016032564
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: 001644516112018
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)