การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตำแหน่ง บรรณารักษ์
ฝ่าย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ประวัติ

คณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   ประธานกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ   รองประธานกรรมการ
3. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ   รองประธานกรรมการ
4. หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้   กรรมการ
5. หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา   กรรมการ
6. เลขานุการสำนักวิทยบริการ   กรรมการ
7. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม
1. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธยาน์ สินธุระหัส กรรมการ
3. นางสาวจอมใจ เพชรกล้า กรรมการ
4. นายนิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง กรรมการ
5. นายมูฮัมมัดซากี บูละ กรรมการ
6. นายกิตติศักดิ์ แก้วเนียม กรรมการ
7. นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว กรรมการและเลขานุการ

ภาพคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

 

ภาพกิจกรรม

 

รายละเอียดการดำเนินโครงการ