Idea Suggestion กลุ่มเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนท่ามกลาง COVID-19

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code