Idea Suggestion กลุ่มสิ่งแวดล้อม

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

ระบบการลงเวลากิจกรรม 7 ส. ด้วย QR Code

สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”

สิ่งประดิษฐ์จากโสตทัศนูปกรณ์ “ไซเบอร์เก็บขยะ”

Bags From Waste

Bags From Waste