Idea Suggestion กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

Green and Clean Toilet

ID: IN000429516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อมรพรรณ พัทโร และสมาชิกสำนักงานเลขานุการ
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

Wireless HDMI

ID: IN000371516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย อดุลย์ วันสุไลมาน
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง

 

ปั่นเพื่อโลก

ID: IN000370507072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง

 

Bags From Waste

ID: IN002690207072559
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ
เมื่อ 07-07-2559
สถานะ ว่าง