Idea Suggestion กลุ่มลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย

การทำบัตรสมาชิกหอสมุด จอห์นเอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

ระบบบริจาคหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

Wireless HDMI

Bags From Waste

Bags From Waste