Idea Suggestion กลุ่มผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่

JFK Schedule System : จัดตารางการปฏิบัติงานง่ายๆ แค่คลิกเดียว

ระบบสถิติบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าใช้ห้องสมุด

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)

ระบบยืมระหว่างห้องสมุด ( JFK ILL System)