โครงการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2560

นวัตกรรมการออกแบบสิ่งพิมพ์แบบเสมือนจริง InDesign Interactive SWF (Shockwave Flash)

เสียงสามภาษา

เสียงสามภาษา

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

ระบบการให้ลำดับเลขชั้น

IT Help Desk

IT Help Desk

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการบริการใบสั่งสารสนเทศ (Information Prescription)

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)

โครงการหนังสือมีชีวิต (Human Book)