โครงการนวัตกรรม

ระบบ OAR Smart Office (งานพัสดุ)

ระบบ OAR Smart Office (งานพัสดุ)

หนังสือที่มี ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ

หนังสือที่มี ซีดี-รอม (CD-ROM) ประกอบ

Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

Full Paper Access บริการช่วยการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มวิทยานิพนธ์และงานวิจัย หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

AV Self-Check ระบบยืมสื่อภาพยนตร์ด้วยตนเองผ่าน QR Code

“OAIKM” เว็บไซต์การจัดการความรู้แบบอินเทอร์แอคทีฟ