Home Layout

โครงการนวัตกรรมปี 2561

ID: 001218623022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: 002062023022561
ประเภท ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย นายณัฐนันท์ บัวสุวรรณ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001036907022561
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย รักชนก ผ่องอำไพ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000422505022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000427405022561
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย พนิตา แวดือรามัน
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)