Warning: copy(/home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/wflogs//GeoLite2-Country.mmdb): failed to open stream: No such file or directory in /home/httpd/vhost/innovation.oas.psu.ac.th/wp-content/plugins/wordfence/lib/wordfenceClass.php on line 1786
โครงการนวัตกรรมปี 2560 – OAR Innovation

โครงการนวัตกรรมปี 2560

ID: IN000412816032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001644516032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตนฺ์ ปานผดุง, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN002196422032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 22 มีนาคม 2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000422517032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จันทิมา จริยวัตกุล
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000414416032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย วิชญาพร เฟื่องฟูขจร
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN001492417032560
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ชารีฟ ลามาก, ฟิกรี เจ๊ะนุ๊, แวมูฮามะ มะดีเยาะ, เสริญ ช่วยชำแนก, นริศรา เฮมเบีย
เมื่อ 17-03-2560
สถานะ ว่าง
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม 5 ส.
เสนอไอเดียโดย อนุสรณ์ บัวสุวรรณ
เมื่อ 16-03-2560
สถานะ ว่าง
ID: IN000370522032560
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนุภาพ
เมื่อ 22-03-2560
สถานะ ว่าง