โครงการนวัตกรรมปีงบประมาณ 2559

ID: IN000369225072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย อัญชลี กล่ำเพ็ชร
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN001492408072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000368707072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย รวีวรรณ ขำพล
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN000370507072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย สมบัติ นพจนสุภาพ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN002690207072559
ประเภท ลดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่ สิ่งแวดล้อม
เสนอไอเดียโดย ลาตีปะ แวเล๊าะ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001732707072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
เสนอไอเดียโดย กุลวดี ทัพภะ
สถานะ ว่าง (ยังไม่ถูกนำไปพัฒนานวัตกรรม)
ID: IN001644507072559
ประเภท เพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เสนอไอเดียโดย ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)
ID: IN001636305072559
ประเภท เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผลิตภัณฑ์/กระบวนการ/บริการใหม่
เสนอไอเดียโดย จอมใจ เพชรกล้า
สถานะ เลือก (นำไปพัฒนานวัตกรรมแล้ว)